Címkék: gyorshajtás | kormány

2008. április 28. hétfő, 20:06

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a 2-8. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén - a gépjármű üzemben tartójával, illetve a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető) szemben az e rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.

(2) E rendelet alkalmazásában üzemben tartó - kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja - a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

2. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni, ha a gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességet túllépték (a továbbiakban: sebességtúllépés).

(2) Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben

a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, vagy

b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt azonos vagy nagyobb összegű másik bírságot szabtak ki, és a bírságot megfizette.

(3) Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben

a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot, vagy

b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt kisebb összegű másik bírságot

szabtak ki.

3. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

4. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

5. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

6. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

7. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

9. § A Kormány a bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására

a) első fokon

aa) Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékre kiterjedő illetékességgel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányt,

ab) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékre kiterjedő illetékességgel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányt,

ac) Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyékre kiterjedő illetékességgel a Csongrád megyei rendőrfőkapitányt,

ad) Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala megyékre kiterjedő illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitányt,

ae) Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedő illetékességgel a Baranya megyei rendőrfőkapitányt,

af) Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyékre kiterjedő illetékességgel a Fejér megyei rendőrfőkapitányt,

ag) Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitányt,

b) másodfokon az országos rendőrfőkapitányt

jelöli ki.

10. § A 2-8. § alapján beszedett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, az eljáró hatóság részére, annak a 8. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

11. § (1) A 2-8. § alapján beszedett bírságból a közút kezelője részére meg kell téríteni a Rendőrség és a közút kezelője között lévő együttműködési megállapodás szerinti összeget, ha a szabályszegést igazoló felvételt a közút kezelője készítette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott összegnek fedeznie kell

a) a felvételt készítő berendezés rendszerbeállításának költségét,

b) a felvételt készítő berendezés működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségét,

c) felvétel megküldésének költségét, valamint

d) indokolt nyereséghányadot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez a (2) bekezdés szerinti összeg meghatározása tekintetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(4) Az eljáró hatóság a beszedett bírságból származó, az (1) bekezdés alapján levont összeg után fennmaradó bevételét havonta befizeti a felügyeleti szerv fejezeti befizetési számlájára.

(5) A központi költségvetésbe a (4) bekezdés szerint befolyó összeget a Kormány részben közlekedésbiztonsági célra, így különösen

a) a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására,

b) a közlekedésbiztonságot javító közúti infrastruktúra fejlesztésére, valamint

c) a Rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására szolgáló eszközállományának fejlesztésére

fordítja.

12. § (1) A 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 76. §-a alapján a Rendőrség, valamint - az általa kezelt közutakon - a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője - írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján - közreműködőt is igénybe vehet.

(2) Közreműködőként olyan jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) nem rendelkezik köztartozással, és a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

c) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.

(3) Amennyiben a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, a továbbiakban nem vehető igénybe közreműködőként.

(4) A 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek továbbítására vonatkozó részletes feltételek meghatározása érdekében a Rendőrség, valamint a közút kezelője együttműködési megállapodás köt.

13. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 2-8. §-aiban meghatározott bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében lehet kiszabni.

(3) E rendelet 10-11. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba.

(4)

(5) 2008. január 2-án hatályát veszti a (4) bekezdés.

 


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

THE POSTMAN
0
 
 
Kedves Szaktársak a forgalomirányító fényjelző készülék "sárga" jelzésén való áthaladást a Tisztelt rendőrhatóság, betette a kötelezően bírságolandók lajstromába és 50.000 forinttal bírságolandó.
Lehet hozzászólni, folyton-folyvást, hajrá!
Istvánné Kertész Ilona
0
 
 
Ha van egy üzemben tartó a forgalmiba bejegyezve,és az autó más tulajdona.egy szerződéssel át van adva az üzembentartói jog másnak és beismerő vallomás is készült.mit kell tenni,hogy az elkövetőt büntessék és ne a forgalmiba szereplőt?Milyen hivatalos papír kell hozzá?Hol lehet beszerezni?A büntetés mértéke 1havi nyugdíjam.Ártatlan embert is meg lehet büntetni?Nem ismerem a paragrafusokat.
Dr. Palotai Jenő
-1
 
 
Kérek választ arra, hogy a rosszúl kihelyezett, értelmezett tíltó táblák (menetírányból nem látható csak a hátlapja) szolgálhat e alapúl büntetésre?
A tévesen elkészített fényképek, hogyan eliminálódhatnak?
A helyszínen eljáró Rendőr tényleg csak egy bábú? Semmit nem tehet?
A rendőr a helyzet téves megítéléset, körűlmények tévedésen alapuló értékelést, stb. sem javíthatja ki, a helyszínen?
Azért a gépkocsivezetőnek kell fizetni? Felesleges eljárásra szükség van e?
Jogorvosleti lehetőség? Tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jog?
Javaslat: Ilyen szolgalelkű szakszerütlenséggel akár a hajléktalanok is végezhetnének fényképezést.
Teljesen egyértelműen bizonyítékokkal állok rendelkezésre az ügy pontos értelmezése és vizsgálata elvégzéséhez!
Kovács János
+1
 
 
AZt szeretném megkérdezni, hogy szabálysértési eljárásban 2 rendőr által felvett jegyzőkönyv (közokirat) záróvonal átlépés miatt a feleségem vallomása aki mellettem ült mennyire mérvadó. (azzal tisztában vagyo, hogy a hamis tanúzást büntetik, de van esélyem 2 rendőrrel szembe?) Mi lesz szembesítés? Hogy bizonyítják hogy tényleg szabálysértést követtem el, 2fő vallomása 2fő ellen ! Mi várható?
Szabó Nándor
+7
 
 
Kérnék választ arra, hogy a 68 km/h lakott területen belül büntethető-e? (a mérő hibahatára 3 km/h!)
Köszi
Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER