2011. augusztus 22. hétfő, 14:47

 

A Kormány 138/2011. (VII. 19.) Korm. Rendelete egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

 

 

A Kormány
az 1–6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
7. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 8–9. és 11. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
EGYES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI FELADATOK

1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának különös szabályai
1. § (1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek
tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.
(2) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély
jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel.
(4) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
(5) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos.
A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.
(6) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz.

2. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

2. § A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

3. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések
3. § (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnak.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést határozattal bevonja. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.
(3) Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés Kkt.-ben foglaltak szerinti jogszerűségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni.

4. A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási intézkedés
4. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság – a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság kezdeményezése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el, ha a jármű üzemben tartója a külön jogszabályban meghatározott, jogerősen kiszabott közigazgatási bírság befizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(2) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával kerül sor, amely a kötelezettség teljesítésének igazolásáig tart.
(3) A jármű forgalomból történő kivonására és ismételt forgalomba helyezésére a külön jogszabályban meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni.

5. A forgalomból kivont járművel való közlekedéshez kapcsolódó közlekedési igazgatási intézkedések
5. § (1) A közúti ellenőrzés során a rendőr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági jelzését és engedélyét nem adták le.
(2) A rendőr a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a járművel a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni.
(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, illetve hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rendőrség öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

6. A jármű kilométerszámláló műszere állásának nyilvántartásba vételére vonatkozó közlekedési igazgatási intézkedés
6. § A jármű forgalomba helyezésével és üzemben tartásával kapcsolatos – kérelemre indult – külön jogszabályban meghatározott közlekedési igazgatási eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a jármű kilométerszámláló műszere (km-órája) által jelzett értéket, és a km-óra állás rögzítésének időpontját okirat alapján bejegyzi a járműnyilvántartásba.

II. FEJEZET

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSHOZ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KISZABHATÓ BÍRSÁGOK ÖSSZEGÉRÕL, VALAMINT A BÍRSÁGOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ HATÓSÁGI FELADATOKRÓL SZÓLÓ 156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELET, VALAMINT A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ TULAJDONJOGÁNAK, ILLETVE ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT IGAZOLÓ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATNAK A KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZÕ TARTALMI ELEMEKRŐL SZÓLÓ 304/2009. (XII. 22.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

7. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.”

(2) Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjábanfoglaltakat megsérti,
a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,
b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,
c) egyéb jármű esetében 200 000 forintösszegű bírságot köteles fizetni.
(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi
meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.
(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg,
az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.”

8. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)
„e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által
jelzett érték (km-óra állás);”

9. § Az R2. 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló
teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)
„e) a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);”

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és 7. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 6., a 8. és 9. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az 1. § és a 2. § rendelkezéseit a 2011. szeptember 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
11. § Az R2. 3. § c) pontjában és 4. § c) pontjában a „képviselőjének adatai” szövegrész helyébe a „képviselőjének neve” szöveg, továbbá 3. § f) pontjában a „jogügylet” szövegrész helyébe a „tulajdonjog változás” szöveg lép.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 85. számában
Forrás: kormany.hu


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

Autóspanasz.hu

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER